Nabór na wolne stanowiska

Dyrektor Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej w porozumieniu z Beskidzką Okręgowa Izbą Pielęgniarek i Położnych w Bielsku – Białej ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na stanowisko:

 

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pulmonologicznego z Pododdziałem Chemioterapii

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej, przy ul. Fałata 2

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać  kwalifikacje zawodowe zgodne z  Rozporządzeniem  Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2011.151.896) oraz umiejętności związane z zarządzaniem zespołem pielęgniarskim.

Kandydaci proszeni są o złożenie  dokumentów określonych w § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. 2018, poz. 393tj.) wraz z oświadczeniem, że kandydat zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem.

Oferty należy składać w terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach oraz na stronie internetowej Centrum, w zamkniętej kopercie z  podaniem imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu kontaktowego wraz z adnotacją:  Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pulmonologicznego z Pododdziałem Chemioterapii, adresując : Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej ul. Juliana Fałata 2, 43-360 Bystra.

Kandydaci maja możliwość zapoznania się z materiałami informacyjnymi o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym w siedzibie Centrum – Sekretariat Dyrekcji, w godz. 9.00 – 13.00 oraz na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej : www.bip.szpitalbystra.pl.

O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Dyrektor Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej w porozumieniu z Beskidzką Okręgowa Izbą Pielęgniarek i Położnych w Bielsku – Białej ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na stanowisko:

 

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej, przy ul. Fałata 2

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać  kwalifikacje zawodowe zgodne z  Rozporządzeniem  Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2011.151.896) oraz umiejętności związane z zarządzaniem zespołem pielęgniarskim.

Kandydaci proszeni są o złożenie  dokumentów określonych w § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. 2018, poz. 393tj.) wraz z oświadczeniem, że kandydat zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem.

Oferty należy składać w terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach oraz na stronie internetowej Centrum, w zamkniętej kopercie z  podaniem imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu kontaktowego wraz z adnotacją:  Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej , adresując : Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej ul. Juliana Fałata 2, 43-360 Bystra.

Kandydaci maja możliwość zapoznania się z materiałami informacyjnymi o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym w siedzibie Centrum – Sekretariat Dyrekcji, w godz. 9.00 – 13.00 oraz na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej : www.bip.szpitalbystra.pl.

O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Dyrektor Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej w porozumieniu z Beskidzką Okręgowa Izbą Pielęgniarek i Położnych w Bielsku – Białej ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na stanowisko:

 

Pielęgniarki Oddziałowej Izby Przyjęć

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej, przy ul. Fałata 2

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać  kwalifikacje zawodowe zgodne z  Rozporządzeniem  Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2011.151.896) oraz umiejętności związane z zarządzaniem zespołem pielęgniarskim.

Kandydaci proszeni są o złożenie  dokumentów określonych w § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. 2018, poz. 393) wraz z oświadczeniem, że kandydat zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem.

Oferty należy składać w terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach oraz na stronie internetowej Centrum, w zamkniętej kopercie z  podaniem imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu kontaktowego wraz z adnotacją:  Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Izby Przyjęć,  adresując : Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej ul. Juliana Fałata 2, 43-360 Bystra.

Kandydaci maja możliwość zapoznania się z materiałami informacyjnymi o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym w siedzibie Centrum – Sekretariat Dyrekcji, w godz. 9.00 – 13.00 oraz na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej : www.bip.szpitalbystra.pl.

O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej zatrudni

lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób płuc

Oferujemy:

 • korzystne warunki finansowe

 • indywidualnie dopasowaną formę i warunki zatrudnienia


Kontakt:

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej ul. Fałata 2

Sekretariat Dyrektora tel. (33)4991 801

Email: sekretariat@szpitalbystra.pl

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej poszukuje

lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

 

Oferujemy:

 • korzystne warunki finansowe

 • indywidualnie dopasowaną formę i warunki zatrudnienia


Kontakt:

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej ul. Fałata 2

Sekretariat Dyrektora tel. (33)4991 801

Email: sekretariat@szpitalbystra.pl

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

poszukuje kandydata na stanowisko diagnosty laboratoryjnego

w Pracowni Patomorfologii

Wymagania:

 • studia wyższe na kierunku analityka medyczna i uzyskała tytuł zawodowy magistra lub
 • studia wyższe na kierunkach:
      a) biologia lub farmacja i uzyskała tytuł zawodowy magistra,
      b) chemia lub biotechnologia i uzyskała tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera,
     - oraz kształcenie podyplomowe, o którym mowa w art. 7a udl, potwierdzone egzaminem, albo uzyskała specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie analityki klinicznej, diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii lub toksykologii,

Oferta powinna zawierać:

 • CV i list motywacyjny,
 • kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 922 ze zm.).


Oferujemy:

 • umowę o pracę

Gwarantujemy:

 • wypłatę dodatku za wysługę lat – do wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego,

 • nagrody jubileuszowe,

 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych (urlopy szkoleniowe, refundacja / dopłata do kursów, szkoleń, specjalizacji)


Kontakt:

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej ul. Fałata 2

Email: sekretariat@szpitalbystra.pl

Tel  33/4991815 – dział kadrowo-płacowy

Email: kadry@szpitalbystra.pl

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej zatrudni

PIELĘGNIARKI /  PIELĘGNIARZY

INSTRUMENTARIUSZKI

Blok Operacyjny

Oferujemy :

 • dogodną formę zatrudnienia
 • wzrost wynagrodzenia w związku z uzyskanymi kwalifikacjami zawodowymi

Gwarantujemy:

 • wypłatę dodatku za wysługę lat – do wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego,
 • wypłatę dodatku za pracę w porze nocnej, w niedzielę i święta oraz dni dodatkowo wolne,
 • nagrody jubileuszowe,
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych (urlopy szkoleniowe, refundacja / dopłata do kursów, szkoleń, specjalizacji)

Kontakt:

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej ul. Fałata 2

Tel. (33)4991953 - Przełożona Pielęgniarek

Email: ilichanska@szpitalbystra.pl

Tel. (33)4991815 – dział kadrowo-płacowy

Email: kadry@szpitalbystra.pl

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej zatrudni

PIELĘGNIARKI /  PIELĘGNIARZY

w oddziałach szpitalnych, Izbie Przyjęć

 • dogodną formę zatrudnienia: umowa o pracę, kontrakt, umowa zlecenie
 • wzrost wynagrodzenia w związku z uzyskanymi kwalifikacjami zawodowymi

Gwarantujemy:

 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych (urlopy szkoleniowe, refundacja / dopłata do kursów, szkoleń, specjalizacji)
 • pracę w stabilnym i prężnie rozwijającym się Centrum
 • rozwój kariery zawodowej

Kontakt:

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej ul. Fałata 2

Email: ilichanska@szpitalbystra.pl

Tel  33/4991815 – dział kadrowo-płacowy

Email: kadry@szpitalbystra.pl

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej pilnie poszukuje

lekarzy specjalistów do pracy

w Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy dla dorosłych i dzieci

w Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej

w Oddziałach Pulmonologicznych

Oferujemy:

 • korzystne warunki finansowe
 • indywidualnie dopasowaną formę i warunki zatrudnienia

 

Kontakt:

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej ul. Fałata 2

Sekretariat Dyrektora  tel. 33/4991801

Email: sekretariat@szpitalbystra.pl

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej pilnie poszukuje

lekarzy ze specjalizacją w dziedzinie chorób płuc

Kontakt:

 • sekretariat@szpitalbystra.pl  tel. (33) 499-18-01
 • kadry@szpitalbystra.pl  tel. (33) 499-18-15 

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej poszukuje osobę na stanowisko

PRACOWNIK  OBSŁUGI  TECHNICZNEJ

Oczekiwania:

 • wykształcenie  zasadnicze zawodowe,
 • kurs – uprawnienia SEP do 1 KV,
 • prawo jazdy kategoria – B

Zakres obowiązków:

 • montaż urządzeń elektrycznych i osprzętu,
 • usuwanie awarii elektrycznych,
 • wykonywanie instalacji niskoprądowych,
 • wykonywanie czynności konserwacyjnych i remontowych

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • korzystne warunki finansowe

Kontakt:

 • e-mail:  eksploatacja@szpitalbystra.pl

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej pilnie poszukuje 

lekarza specjalisty

do pracy w Poradni Alergologicznej dla dzieci i dorosłych. 

Opis stanowiska:

 • praca w poradni w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – Poradnia Alergologiczna przy Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej (koło Bielska-Białej)

Oferujemy:

 • korzystne warunki finansowe
 • indywidualnie dopasowaną formę i warunki zatrudnienia,

Kontakt:

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej ul. Fałata 2

Sekretariat Dyrektora  tel. 33/4991801

Email: sekretariat@szpitalbystra.pl

Osoby zainteresowane pracą w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej proszone są o składanie aplikacji zawierających:

 • prośbę do Dyrektora Centrum o zatrudnienie wraz z krótkim uzasadnieniem, wskazaniem rodzaju pracy oraz preferowanej formy zatrudnienia a także zgodą na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych,
 • przebieg dotychczasowej pracy zawodowej, posiadane kwalifikacje i umiejętności odpowiednie do rodzaju pracy.

Aplikacje należy składać w formie pisemnej na adres siedziby Centrum lub na adres poczty elektronicznej sekretariat@szpitalbystra.pl

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

 Obsługę organizacyjną bazy danych do celów zatrudnienia realizuje Dział kadrowo-płacowy Centrum; kontakt telefoniczny pod numerem: 33 / 4991 808 lub pocztą elektroniczną na adres email: kadry@szpitalbystra.pl. Pod powyższym numerem telefonu można uzyskać informacje o posiadanych aktualnie wolnych stanowiskach.

Szanowni Państwo,

Biorąc udział w organizowanym przez nasze Centrum procesie rekrutacyjnym, prosimy o załączenie w dokumentach aplikacyjnych (CV/ List Motywacyjny) następujących klauzul:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04)​
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych  procesach rekrutacyjnych, przez okres najbliższych 9 miesięcy.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie pozostałych moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach ( wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO)

Niniejszym, biorąc udział w procesie rekrutacyjnym, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych do kontaktu, zawartych w dokumentach aplikacyjnych ( tel. kontaktowy, adres e-mail).

 Informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych:

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej, ul. Juliana Fałata, 2, 43-360 Bystra jako pracodawca.

Cel i podstawy przetwarzania

Dane zawarte w Państwa aplikacji będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, w tym:

 • w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego1,2,3 , pozostałe dane5
 • w kolejnych naborach pracowników przez okres 9 m-cy4 (jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę)

1 Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);

2 Art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

3 Art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

4 Art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

5 Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Państwa dane będą przetwarzane w celu:

 1. Oceny kwalifikacji kandydata do pracy na określonym stanowisku
 2. Oceny zdolności i umiejętności kandydata potrzebnych do pracy na określonym stanowisku
 3. Wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia na określonym stanowisku

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie  Administrator wraz z osobami ściśle współpracującymi przy procesie rekrutacji.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2  00-193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-07-28 07:44:29 Tomasz Pastuszka

Edycja

2020-07-28 07:30:37 Tomasz Pastuszka

Edycja

2020-07-06 13:35:06 Tomasz Pastuszka

Edycja

2020-07-06 11:39:50 Tomasz Pastuszka

Edycja

2020-06-16 11:58:34 Tomasz Pastuszka

Edycja

2020-05-18 11:14:47 Tomasz Pastuszka

Edycja

2020-05-18 11:14:11 Tomasz Pastuszka

Edycja

2020-02-25 08:11:48 Tomasz Pastuszka

Edycja

2020-02-03 11:07:52 Tomasz Pastuszka

Edycja

2020-02-03 11:07:45 Tomasz Pastuszka

Edycja

2020-01-29 14:25:16 Tomasz Pastuszka

Edycja

2020-01-17 13:39:17 Tomasz Pastuszka

Edycja

2020-01-16 10:05:49 Tomasz Pastuszka

Edycja

2019-12-17 09:40:06 Tomasz Pastuszka

Edycja

2019-12-17 07:59:56 Tomasz Pastuszka

Edycja

2019-12-11 13:57:04 Tomasz Pastuszka

Edycja

2019-11-06 13:26:59 Tomasz Pastuszka

Edycja

2019-11-06 13:26:07 Tomasz Pastuszka

Edycja

2019-10-31 08:22:35 Tomasz Pastuszka

Edycja

2019-10-31 08:20:28 Tomasz Pastuszka

Edycja

2019-10-15 12:00:55 Tomasz Pastuszka

Edycja

2019-10-15 12:00:05 Tomasz Pastuszka

Edycja

2019-10-15 11:56:36 Tomasz Pastuszka

Edycja

2019-10-15 11:56:34 Tomasz Pastuszka

Edycja

2019-10-15 11:56:30 Tomasz Pastuszka

Edycja

2019-10-15 11:56:27 Tomasz Pastuszka

Edycja

2019-10-15 11:56:23 Tomasz Pastuszka

Edycja

2019-10-15 11:56:21 Tomasz Pastuszka

Edycja

2019-10-15 11:56:17 Tomasz Pastuszka

Edycja

2019-08-20 13:59:06 Grzegorz Skulski

Edycja

2019-07-09 09:55:25 Grzegorz Skulski

Edycja

2019-07-09 09:54:37 Grzegorz Skulski

Utworzenie

Liczba odwiedzin

943

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2019-07-09 00:00:00

Osoba wytwarzająca informację

Grzegorz Skulski

Czas publikacji

2019-07-09 00:00:00

Osoba wprowadzająca informację

Grzegorz Skulski