Zamówienia Publiczne (PROFIL NABYWCY)

 

 

                       

                                   pieczęć zamawiającego

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

o  wartości

` powyżej 30 000 euro   poniżej 30 000 euro

Przed wypełnieniem proszę  zapoznać się z instrukcją na str. 5.

1) Zamawiający:                                                       

a) pełna nazwa zamawiającego:

 

Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy

 

 

 

b) REGON__0|__0|__0|__6|__4|__0|__9|__2|__3|

 

c) kod, miejscowość, województwo, powiat:

                                                                                         

43 -   360 ,    Bystra ,  Woj. Śląskie ,    Pow. Bielski

 

d) ulica, nr domu, nr lokalu:

 

Ul. J. Fałata ,  2  , 

 

e) internet: http://_www.szpitalbystra.pl                           e-mail:info@szpitalbystra.pl

 

f) numer kierunkowy  (033)      

 

 tel. 4991-810                                      faks 4991-810                                     

 

2) Ogłoszenie o planowanych zamówieniach publicznych (ZP-190) o wartości powyżej 500 000 euro, dotyczące tego postępowania, zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Nr |___|___|___|                    rok wydania |___|___|___|___|                              poz. |___|___|___|___|___|___|

 nie opublikowano ogłoszenia o planowanych zamówieniach publicznych

 

3) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:

 

a) imię i nazwisko:  Danuta Kacprzak

 

b) telefon: (033) 4991-810

 

c) e-mail: __--------_____@____---------------_____

 

d) nr lokalu:  9       

 

e) godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: |0_|__8| : |__0|__0|   -  |__1|__4 | : |_0|_0|

 

4) Postępowanie będzie prowadzone   z zastosowaniem  preferencji krajowych                  bez zastosowania preferencji krajowych  

 

  

5) Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

         Dostawa tlenu medycznego

 

 

____________________________________________________________________________________________________________Polska Norma (lub norma ISO)  -------------                           PKWiU: |_2|_4 |__4|_2| . |_1|

 

miejsce realizacji zamówienia:

Siedziba Zamawiającego

 

rodzaj zamówienia:      roboty budowlane                              dostawy               usługi

 

  Dopuszcza się składanie ofert częściowych, liczba zadań: 3

 

  dopuszcza się składanie ofert równoważnych     dopuszcza się składanie ofert wariantowych

                                                                                              warunki minimalne:                

                                                                              _______________________________________________________________

 

                                                                              _______________________________________________________________

 

                                                                              _______________________________________________________________

                                                                                                             

 

6) Termin (okres) realizacji zamówienia:

                                                                         

- wymagany  - pożądany      12 miesięcy

 

7) Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium:

 

nie dotyczy

 

 

 8) Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

 

 cena (koszt)                                                                                                                     80 %

 

inne kryteria oceny ofert odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

 

 termin płatności                                                                                                     10 %

 

 jakość                                                                                                                     ____%

 

 okres gwarancji                                                                                                                                         ______%      

 

 okres stałości cen                                                                                                                                     10   %

      

 ________________________________________________________                                       ______%

 

 ________________________________________________________                                       ______%

 

 ________________________________________________________                                       ______%

 

 ________________________________________________________                                       ______%

 

 

                                                                                                                                                                                                                    suma 100 %


 

9)  Środki finansowe na realizację zamówienia przyznane zostały na podstawie umowy międzynarodowej lub pochodzą ze środków Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

 

Umowa: _________________________________----------__________________________________________________________________

 

10) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

a) formularz można odebrać:

 

  osobiście w siedzibie zamawiającego,  nr lokalu:   9 ( budynek administracji)

 

  innym  miejscu:_______________________________________________

 

  pocztą elektroniczną, adres:_______________ @ ____________________

 

  faksem: _______________________________________________

 

lub za zaliczeniem pocztowym.

 

b) cena formularza:  36,60 

 

słownie:    Trzydzieści sześć  złotych   60/100

 

11) W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy, spełniający następujące warunki:

 

             Określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

12) Miejsce i termin składania ofert:

a)        miejsce składania:

 

 siedziba zamawiającego (nr lokalu):  Sekretariat Dyrekcji

 

 inne miejsce: _____________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

b) w terminie do: |__2|_0|_0|_4|  . |_0|_3|  . |_2|_4|    godz. |_1|_0| : |0_|_0|

 

13) Miejsce i termin otwarcia ofert:

a)        miejsce otwarcia :

 

 w siedzibie zamawiającego (nr lokalu): Aula Szpitala

 

 w innym miejscu: __________________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________________________________

 

b) data: jak data składania ofert,   godz. |_1|_0| : |_1|_5|

 

 

 


Tylko do wiadomości Urzędu Zamówień Publicznych:

1) Informacja o wnioskach skierowanych do Urzędu w przedmiotowej sprawie:

                               - odstąpienia od wnoszenia wadium

 złożono wniosek (dnia) |___|___|___|___|  . |___|___|  . |___|___|,

uzyskano decyzję nr ____________________________  z |___|___|___|___|  . |___|___|  . |___|___|  

 

 - dotyczących preferencji krajowych

 złożono wniosek (dnia) |___|___|___|___|  . |___|___|  . |___|___| ,

uzyskano decyzję nr ____________________________ z |___|___|___|___|  . |___|___|  . |___|___|   

 

- publikacja ogłoszenia o wartości poniżej 30 000 euro

 złożono wniosek (dnia) |___|___|___|___|  . |___|___|  . |___|___|  ,  

uzyskano decyzję nr ___________________________ z |___|___|___|___| , |___|___|  . |___|___|

 

- inne:

 złożono wniosek o __________________________________________ dnia |___|___|___|___|  . |___|___|  . |___|___|,

uzyskano decyzję nr ______________ z dnia |___|___|___|___|  . |___|___|  . |___|___|

 

2) Osoba uprawniona do kontaktów z Urzędem w sprawie publikacji ogłoszeń:

 

                - imię i nazwisko   Danuta  Kacprzak

 

                - telefon   (033)  817-18-00  w.  339

               

- e-mail   zp_szpitalbystra@op.pl

 

 

________________________________

imię,  nazwisko i podpis osoby uprawnionej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


POUCZENIE

Użyte w formularzu określenie “ustawa” oznacza ustawę z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (DZ.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664).

Jeżeli ogłoszenie nie spełnia wymogów określonych w ustawie oraz w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 14a ust. 6 pkt 1 ustawy, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych odmówi na podstawie art. 14a ust. 3 ustawy zamieszczenia takiego ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych .

 

Instrukcja wypełniania druku ZP-110

Wypełniony formularz należy przesłać do Urzędu  Zamówień Publicznych tylko jeden raz: pocztą, faksem lub za pomocą kuriera.

Formularz  należy wypełnić maszynowo (lub na komputerze). Rubrykę, w której nie wpisuje się żadnych danych, należy przekreślić. Jeżeli przewidziano pola wyboru, należy dokonać wyboru poprzez zaznaczenie krzyżykiem odpowiedniego pola.

Daty należy wypełniać w kolejności: rok, miesiąc, dzień.

Znak sprawy: oznaczenie nadane przez zamawiającego dla identyfikacji danego postępowania należy wpisać na każdej stronie formularza.

Nagłówek

Należy zaznaczyć jedno z pól wskazując wartość zamówienia (powyżej/poniżej 30 000 euro).

Punkt 1

Numer REGON należy wpisać za pomocą  9 cyfr.

Punkt 4

Zamawiający zaznacza pole “bez stosowania preferencji” jeśli uzyskał stosowane zwolnienie na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (§ 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie stosowania preferencji krajowych przy udzieleniu zamówień publicznych) lub zwolnienie takie wynika z umowy międzynarodowej (art. 18 ust. 5 ustawy)

Punkt 5 

Jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, należy zaznaczyć odpowiednie pole oraz wpisać liczbę zadań. Jeśli dopuszczono składanie ofert częściowych,  opis przedmiotu zamówienia należy ograniczyć do ogólnego opisu, nie należy opisywać kolejnych zadań.

PKWiU należy rozumieć zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. z  1997 r. Nr 42 poz. 264, z 1999 r. Nr 92, poz. 1045 oraz z 2001 r. Nr 12, poz. 94 ). PKWiU należy wpisać za pomocą 5 znaków dla dostaw i usług. Jeśli  nie da się wskazać jednego symbolu PKWiU dla przedmiotu zamówienia, należy wpisać PKWiU dla części zamówienia o największej wartości. Jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane należy podać nazwę miejscowości, w której realizowane będzie zamówienie. Jeśli przedmiot zamówienia jest inny niż roboty budowlane informacja o miejscu (miejscowości) realizacji zamówienia nie jest konieczna.

Punkt 6
Pole wypełnia się poprzez podanie dokładnej daty lub określenie okresu od podpisania umowy  (liczba dni, tygodni, miesięcy). Jeśli dopuszczono składanie ofert częściowych, a terminy realizacji zamówienia są różne dla różnych zadań, należy podać najpóźniejszy z terminów cząstkowych – należy podać termin realizacji całego zamówienia.
Punkt 7
Kwotę wadium należy podać w wysokości od 0,5% do 3% wartości zamówienia (art. 41 ustawy). W przypadku dopuszczenia składania ofert częściowych należy podać sumę wadiów dla wszystkich zadań. 
Punkt 8

Należy określić procentowy udział danego kryterium w ogólnej ocenie (1-100%). Cena jest obowiązkowym kryterium oceny oferty. Jeśli dopuszczono składanie ofert częściowych, to kryteria oceny ofert odnoszą się do każdego z zadań.

Punkt 9

Pole należy zaznaczyć tylko wówczas, jeśli środki  na realizację zamówienia (choćby w części) pochodzą ze wskazanych w tym punkcie źródeł. 

Punkt 10

Należy wpisać cenę formularza w wysokości pokrywającej  koszt jego druku (lub powielenia) i rozesłania do oferentów.

Tylko do wiadomości UZP

Należy podać informacje dot. złożonych wniosków i uzyskanych decyzji administracyjnych związanych z tą sprawą.

 

 

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2017-01-24 08:50:20 Tomasz Pastuszka

Edycja

2009-01-05 12:25:02 Danuta Kacprzak

Edycja

2006-07-06 12:19:01 Andrzej Knapek

Edycja

2004-04-07 12:25:56 Danuta Kacprzak

Edycja

2004-02-10 10:15:22 Andrzej Knapek

Utworzenie

Liczba odwiedzin

1466

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2004-02-10 10:15:22

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2004-02-10 10:15:22

Osoba wprowadzająca informację

Andrzej Knapek