Bystra: Dostawa agregatu prądotwórczego.
Numer ogłoszenia: 143924 - 2012; data zamieszczenia: 08.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy , ul. J. Fałata 2, 43-360 Bystra, woj. śląskie, tel. 033 4991800, faks 033 4991802.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa agregatu prądotwórczego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wolnostojącego niezabudowanego agregatu prądotwórczego wraz z instalacją i uruchomieniem na terenie Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej, o parametrach techniczno-eksploatacyjnych określonych w załączniku nr 3 do siwz..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.12.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 56.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 złotych (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 3.Wadium winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert na okres związania ofertą. 4.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce nr 42 8131 0005 0013 6943 2000 0050, tytułem: wadium do sprawy nr 15/EZP/380/EAE/4/2012. 5.Wadium w formie pieniężnej zostanie uznane za wniesione, jeżeli środki pieniężne faktycznie znajdą się na rachunku bankowym Zamawiającego w wymaganym terminie. Potwierdzenie zrealizowania przelewu należy dołączyć do oferty. 6.Wadium wnoszone w innych niż pieniądz formach należy złożyć w oryginale w odrębnej kopercie, zabezpieczonej i opisanej analogicznie jak oferta, łącznie z ofertą.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zamawiający wymaga by Wykonawca dołączył do oferty opis oferowanego urządzenia, np. w formie folderów, katalogów, prospektów, fotografii lub rysunków technicznych z opisem itp

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Wyklucza się istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiana będzie wynikać z nw. okoliczności lub będzie spełniać któryś z nw. warunków: a)będzie korzystna dla Zamawiającego; b)konieczność jej dokonania będzie wynikała z obiektywnych okoliczności niezależnych od stron umowy, c)konieczność jej dokonania będzie wynikała z obiektywnej winy osoby trzeciej, innej niż osoby uczestniczące w realizacji zamówienia, d)konieczność jej dokonania będzie wynikała ze zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalbystra.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy, 43-360 Bystra, ul. J. Fałata 2.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.05.2012 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Dyrekcji Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i Grużlicy, 43-360 Bystra, ul. J. Fałata 2.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie