Bystra: Dostawa leków
Numer ogłoszenia: 190770 - 2012; data zamieszczenia: 06.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy , ul. J. Fałata 2, 43-360 Bystra, woj. śląskie, tel. 033 4991800, faks 033 4991802.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa leków.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa surowców do receptury, cytostatyków , leków wspomagających chemioterapię, leków układu oddechowego, preparatów do użytku zewętrznego.surowice, szczepionki śr. diagnotyczne, tesy alergologiczne, leki przeciwgruźlicze..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6, 33.65.21.00-6, 33.65.22.00-7, 33.65.16.30-3, 33.69.40.00-1, 33.65.11.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 11.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W celu potwierdzenia, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom Prawa farmaceutycznego, wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia winien złożyć oświadczenie, że wszystkie oferowane leki będące produktami leczniczymi w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne, posiadają aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w rozumienia Prawa Farmaceutycznego, pod rygorem sankcji art. 297 KK § 1 który stanowi: Kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponującej środkami publicznymi- kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji, potwu8erdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. W celu potwierdzenia, że wszystkie oferowane produkty lecznicze posiadają charakterystykę produktów leczniczych, Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien złożyć oświadczenie, że posiada dla wszystkich oferowanych produktów leczniczych aktualną charakterystykę oraz dołączyć je do oferty w postaci plików pdf zapisanych na nośniku CD lub DVD do jednorazowego zapisu. Złożone oświadczenie będzie weryfikowane z dołączonymi do oferty charakterystykami produktu. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie przez okres obowiązywania umowy do dostarczania Zamawiającemu na bieżąco aktualizacji charakterystyki produktów leczniczych jeżeli takie się pojawią.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Wyklucza się istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że: a)konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, np. gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne zdarzenia lub okoliczności, które uniemożliwiają zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób, w zakresie i w terminie przewidzianym w ofercie, b)zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, c)wystąpią zmiany publiczno-prawne (np. dot. podatku VAT) skutkujące zmianą wysokości wynagrodzenia wykonawcy z tytułu zawartej umowy, d)w wyniku nadzwyczajnej zmiany okoliczności, spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami lub groziłoby co najmniej jednej ze stron rażącą stratą, a czego strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu umowy, e)wystąpi przypadek zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia (w takiej sytuacji dopuszcza się zmianę na nowy produkt a tych samych bądź lepszych parametrach, po cenie jednostkowej nie wyższej niż zaoferowana w ofercie), f)wystąpi przypadek wprowadzenia przez uprawnione organy zmian cen urzędowych na produkty objęte umową skutkujących zmianą wysokości wynagrodzenia wykonawcy z tytułu zawartej umowy (w takiej sytuacji strony będą rozliczać dostawę wg cen urzędowych). g)nastąpi zmiana na liście leków refundowanych, w wyniku której zakontraktowany lek zostanie skreślony z listy leków refundowanych, w takim przypadku dopuszcza się zmianę leku na zamiennik ujęty na liście leków refundowanych określonych Zarządzeniem Prezesa NFZ w oparciu o Obwieszczenie Ministra Zdrowia oraz ustalenie jego ceny w drodze negocjacji stron.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalbystra.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy, 43-360 Bystra, ul. J Fałata 2.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.06.2012 godzina 11:00, miejsce: Sekretariat Dyrekcji Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i Gruźlicy, 43-360 Bystra, ul. J. Fałata 2.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet nr 1(1).


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Paiewt nr 2(4).


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakietnr 3(7).


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet nr 4((10).


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet nr 5((14).


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet nr 6(20).


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pakiet nr 7(22).


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Pakiet nr 8(25).


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Pakiet nr 9(30).


CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Pakiet nr 10(32).


CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Pakiet nr 11(44).