Bystra: Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w Centrum Pulmonologii I Torakochirurgii w Bystrej
Numer ogłoszenia: 270290 - 2013; data zamieszczenia: 11.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej , ul. J. Fałata 2, 43-360 Bystra, woj. śląskie, tel. 33 4991800, faks 33 4991802.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w Centrum Pulmonologii I Torakochirurgii w Bystrej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie całodobowej usługi ochrony osób i mienia CPiT w Bystrej wraz z usługami towarzyszącymi), polegającej w szczególności na a)Całodobowej ochronie mienia Centrum przed włamaniem, kradzieżą, wandalizmem, niszczeniem terenów zielonych, niedopuszczaniem do wynoszenia do dewastacji urządzeń sprzętów w obiektach i na terenie strzeżonych nieruchomości Centrum b)Skutecznej interwencji pracownika ochrony w przypadku zaistnienia zagrożenia osób lub mienia zgodnie z posiadanymi normami Wykonawcy zaakceptowanymi przez Dyrekcję Centrum. c)Podejmowaniu działań w razie wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych (pożar, awaria sieci wodociągowej, gazowej lub elektrycznej, włamanie, włączenie systemu alarmowego itp.) poprzez wezwanie odpowiednich służb np. Policji, Straży Pożarnej oraz powiadomienie Dyrektora lub osób przez niego wskazanych o zaistniałej sytuacji. d)Niezwłocznym informowaniu na piśmie kierownictwa Centrum o zaistniałych zagrożeniach bezpieczeństwa osób lub mienia. e)Reagowaniu patrolu interwencyjnego, który w sytuacji naruszenia porządku udzieli pomocy pracownikom ochrony. Pracownik patrolu interwencyjnego musi posiadać licencję drugiego stopnia. Czas dotarcia do obiektów patrolu interwencyjnego w przypadku włączenia systemu alarmowego lub powiadomienia przez stację monitorowania nie może przekroczyć w godzinach od 7:00 do 19:00 - do 20 min, od 19:00 do 7:00 - do 10 min. f)Monitorowania sygnałów z systemu alarmowego poprzez nadajnik oraz powiadamianiu przez stację monitorowania osób wskazanych przez Dyrekcję Centrum o sytuacjach alarmowych. g)Dokonywania obchodów w godzinach wieczornych pomiędzy 20:00 a 23:00 oraz w godzinach rannych pomiędzy 4 :00 a 6 :00 budynków Centrum obejmującego :Budynek 2C, Aptekę ,Pawilon I, Budynek tzw. Dyrektorówki Pawilon II, III, Budynek kuchni centralnej (archiwum, magazyn), Budynek działu technicznego, Magazyny odpadów, Pawilon IV, zgodnie z trasą przedstawioną w załączniku nr 3 do siwz, ze szczególnym uwzględnieniem sprawdzenia stanu zabezpieczeń technicznych (zamknięcie okien, drzwi, wyłączone światła) h)Monitorowania otoczenia miejsc wykonywania robót budowlanych, w szczególości pod kątem zaprószenia ognia, rozmieszczenia narzędzi i materiałów w sposób zagrażający bezpieczeństwu osób postronnych (tj. nie będących pracownikami budowy), pozostawienia niezabezpieczonych substancji szkodliwych, itp. i)Prowadzenia książki służby oraz bieżącego odnotowywania w niej wszelkich zdarzeń, które wymagają interwencji i podejmowania działań niestandardowych oraz przedstawiania jej do wglądu kierownikowi działu Administracyjno- Eksploatacyjnego j)Obserwowania obiektów poprzez system monitoringu wizyjnego (kamery) znajdujący się w budynku portierni (stacji monitoringu) i podejmowania odpowiednich interwencji w zależności od zagrożenia. k)Zgłaszania wszelkich nieprawidłowości działania systemu wizyjnego informatykom Centrum. l)Wydawania upoważnionym pracownikom Centrum przed rozpoczęciem pracy i przyjmowania po jej zakończeniu, za pokwitowaniem w ewidencji, kluczy do pomieszczeń. m)Udzielania osobom zainteresowanym informacji o usytuowaniu na terenie Centrum oddziałów, poradni, gabinetów, administracji i innych miejsc ogólnodostępnych. n)Zapewnienia ciągłości obsługi szlabanu wyjazdowego 24 godziny na dobę poprzez otworzenie szlabanu przyciskiem, podejściu do bramki wyjazdowej, sprawdzeniu zasadności wyjazdu samochodów bez uiszczenia opłaty, spisywaniu numerów rejestracyjnych pojazdów zwolnionych z opłat wyjazdowych, pisemnym zgłaszaniu do działu Administracyjno-Eksploatacyjnego nieprawidłowości działania szlabanów ( wjazdowego i wyjazdowego) o)Rozmieniania pieniędzy w celu uiszczenia opłaty za wyjazd, wypisywania potwierdzenia wpłaty opłaty wjazdowej p)Dbania o porządek w pomieszczeniu Portierni - stacji monitoringu oraz wokół niej. 1.1 Pracownicy punktu informacyjnego czynnego w godzinach od 8:00 do 18:00 (usługa będzie świadczona od czwartego miesiąca obowiązywania umowy, tj. szacunkowo od m-ca XI lub XII, w zależności od terminu zawarcia umowy) zlokalizowanego w Pawilonie IV zobowiązani są do: a)Obsługi systemu monitoringu wizyjnego funkcjonującego w Pawilonie IV b)Udzielania osobom zainteresowanym informacji o usytuowaniu na terenie Centrum oddziałów, poradni, gabinetów, administracji i innych miejsc ogólnodostępnych. c)Obsługi depozytu/szatni odzieży pacjentów w godzinach 8:00 - 18:00 (wydawanie i odbieranie kluczy, przenoszenie rzeczy pacjentów z oddziałów szpitalnych do depozytu/szatni i odwrotnie - na prośbę pacjenta lub personelu medycznego, itp. w zależności od docelowej organizacji) d)Przyjmowania, wydawania i przechowywania w pomieszczeniu punktu informacyjnego okryć zewnętrznych osób odwiedzających w godzinach 8:00 - 18:00 e)Wydawania i przyjmowanie kluczy do pomieszczeń technicznym znajdujących się w Pawilonie IV upoważnionym osobom oraz prowadzenie ewidencji wydania kluczy. f)Wydawania żetonów upoważniających do bezpłatnego wyjazdu osobom korzystającym z usług jednostek medycznych Centrum zlokalizowanych w IV Pawilonie g)Monitorowania terenu wokół Pawilonu IV ze szczególnym uwzględnieniem egzekwowania prawidłowego parkowania i postoju samochodów w miejscach do tego przeznaczonych w sposób nie utrudniający przejazdu na drogach pożarowych i dojść do budynku h)Powiadamiania pracownika całodobowej obsługi portierni - stacji monitoringu o wszelkich zdarzeniach zagrażających osobom i imieniu. i)Obsługi systemu telewizji szpitalnej, w szczególności w zakresie nadawania uprawnień, doładowywania kart do telewizorów, raportowania, donoszenie pacjentom leżącym kart do odbioru telewizji na prośbę pacjenta lub personelu medycznego (pracownicy zostaną przeszkoleni w odpowiednim zakresie przez informatyka Centrum). j)Pomocy pacjentom i osobom odwiedzającym w korzystaniu z Info-kiosku (po przeszkoleniu); k)Obsługi kasy fiskalnej dostarczonej przez Zamawiającego, generowania raportów dziennych oraz rozliczania przychodów z działem księgowości (po przeszkoleniu). l)Dbania o porządek w pomieszczeniu punktu informacyjnego oraz wokół niego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.50.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 9.000,00 zł złotych (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100), 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 6.Wadium winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert na okres związania ofertą. 7.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce nr 42 8131 0005 0013 6943 2000 0050, tytułem: wadium do sprawy nr 28/EZP/380/EAE/10/2013. 8.Wadium w formie pieniężnej zostanie uznane za wniesione, jeżeli środki pieniężne faktycznie znajdą się na rachunku bankowym Zamawiającego w wymaganym terminie. Potwierdzenie zrealizowania przelewu należy dołączyć do oferty. 9.Wadium wnoszone w innych niż pieniądz formach należy złożyć w oryginale w odrębnej kopercie, zabezpieczonej i opisanej analogicznie jak oferta, łącznie z ofertą.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.3.2)

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1Wyklucza się istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiana będzie wynikać z nw. okoliczności lub będzie spełniać któryś z nw. warunków: a)będzie korzystna dla Zamawiającego; b)konieczność jej dokonania będzie wynikała z obiektywnych okoliczności niezależnych od stron umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalbystra.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej (43-360) ul. J. Fałata 2.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Dyrekcji Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej (43-360) ul. J. Fałata 2.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie