Bystra: Wykonanie odcinka drogi pożarowej wraz z murem oporowym, miejscami postojowymi oraz ciągami pieszymi na terenie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej
Numer ogłoszenia: 264448 - 2014; data zamieszczenia: 07.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej , ul. J. Fałata 2, 43-360 Bystra, woj. śląskie, tel. 33 4991800, faks 33 4991802.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie odcinka drogi pożarowej wraz z murem oporowym, miejscami postojowymi oraz ciągami pieszymi na terenie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakresie przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących części zamówienia: a)budowa muru oporowego wraz z przebudową schodów terenowych, b)budowa drogi wraz z miejscami postojowymi, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia terenu (bez nawierzchni), c)wykonanie nawierzchni drogi oraz miejsc postojowych, d) wykonanie balustrady na murze oporowym oraz na schodach terenowych a także okładziny schodów..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1, 45.26.23.00-4, 45.26.23.10-7, 45.23.32.22-1, 45.23.31.20-6, 45.23.31.61-5, 45.31.61.00-6, 45.33.23.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 20.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 3.Wadium winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert na okres związania ofertą. 4.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce nr 42 8131 0005 0013 6943 2000 0050, tytułem: wadium do sprawy nr 27/EZP/380/EAE/8/2014. 5.Wadium w formie pieniężnej zostanie uznane za wniesione, jeżeli środki pieniężne faktycznie znajdą się na rachunku bankowym Zamawiającego w wymaganym terminie. Potwierdzenie zrealizowania przelewu należy dołączyć do oferty. 6.Wadium wnoszone w innych niż pieniądz formach należy złożyć w oryginale w odrębnej kopercie, zabezpieczonej i opisanej analogicznie jak oferta, łącznie z ofertą.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Zamawiający wymaga złożenia przed podpisaniem umowy następujących dokumentów: a) Umowa regulująca współpracę podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zawierająca w szczególności elementy, o których mowa w rozdz. XXIII pkt 1 i 2 siwz. b) Uchwała wspólników spółki lub umowa spółki potwierdzająca prawo osoby reprezentującej spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością do rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego. c)Dokumenty stwierdzające, że osoby, którymi wykonawca dysponuje lub będzie dysponował przy wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia oraz wymagane aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwej izby branżowej z potwierdzeniem posiadania ubezpieczenia oc. d)Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. e)Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zamówienia. 2.Nie przedłożenie któregoś z w/w dokumentów w wyznaczonym przez zamawiającego terminie będzie skutkowało nie podpisaniem umowy z winy wykonawcy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Wyklucza się istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiana będzie wynikać z nw. okoliczności lub będzie spełniać któryś z nw. warunków: a)konieczność jej dokonania będzie wynikała z okoliczności niezależnych od stron umowy, np. istotnego i udokumentowanego opóźnienia w dostawie materiałów dla Wykonawcy, wystąpienia czynników atmosferycznych lub geologicznych mających niekorzystny wpływ na procesy technologiczne lub możliwość prowadzenia robót, b)konieczność jej dokonania będzie wynikała z obiektywnej winy osoby trzeciej, innej niż osoby uczestniczące w realizacji zamówienia, c)konieczność jej dokonania będzie wynikała z decyzji uprawnionego organu; d)konieczność jej dokonania będzie wynikała z konieczności zapewnienia przez zamawiającego prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa, w szczególności jednostek medycznych; e)będzie wynikała z konieczności zmiany technologii wykonania robót, wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub uzupełniających - stwierdzonej przez inspektora nadzoru budowlanego; f)będzie wynikała z konieczności zapewnienia przez Zamawiającego finansowania części zamówienia objętych prawem opcji, w przypadku gdy realizacja zasadniczych części przedmiotu zamówienia wyczerpie środki finansowe, jakie Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie przedmiotowego zamówienia w 2014 roku, g)będzie dotyczyła terminu zakończenia realizacji zamówienia lub jego części, terminu odbioru, zakresu robót realizowanych w oparciu o Projekt budowlany i/lub kwoty wynagrodzenia - pod warunkiem, że zmiana ta będzie wynikać z okoliczności których zamawiający nie przewidział na etapie opracowywania Projektu budowlanego i/lub wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, bądź też będzie wynikać z którejś z okoliczności wymienionych w punktach poprzedzających.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalbystra.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, 43-360 Bystra, ul. J. Fałata 2.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Dyrekcji Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, 43-360 Bystra, ul. J. Fałata 2.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie