Bystra: Dostawa komory laminarnej oraz wyciagu z filtrem węglowym.
Numer ogłoszenia: 381290 - 2014; data zamieszczenia: 20.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej , ul. J. Fałata 2, 43-360 Bystra, woj. śląskie, tel. 33 4991800, faks 33 4991802.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa komory laminarnej oraz wyciagu z filtrem węglowym..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa komory laminarnej do pracy z substancjami cytotoksycznymi (1 szt.) oraz wyciągu z filtrem węglowym (1 szt.), o parametrach minimalnych określonych w załączniku nr 3 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dla potrzeb Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej. 2.Zakres zamówienia, oprócz dostawy, obejmuje również zainstalowanie i uruchomienie dostarczonej komory laminarnej i wyciągu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, przeszkolenie w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji sprzętu wybranych pracowników Zamawiającego, a ponadto zapewnienie na okres obowiązywania gwarancji na dostarczony sprzęt wykonywania przez serwis autoryzowany przez producenta sprzętu nieodpłatnie: napraw gwarancyjnych oraz okresowych przeglądów i badań technicznych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zmawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia oraz dokumenty jakie należy złożyć w celu potwierdzenia, że oferowane urządzenia (sprzęt) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego: 1)Szczegółowe wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia (komora laminarna, wyciąg z filtrem węglowym) określono w załączniku nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2)Wymaga się złożenia następujących dokumentów odnoszących się do przedmiotu zamówienia: W zakresie Komory laminarnej - Opis oferowanej komory, zgodnie z treścią formularza: Specyfikacja asortymentu, parametrów technicznych, wymogów dedykowanych, stanowiącego załącznik nr 3 do siwz, potwierdzający spełnienie wszystkich wymaganych parametrów technicznych określonych w załączniku nr 3 do siwz, - Foldery, katalogi, prospekty, fotografie lub rysunki techniczne oferowanej komory. W zakresie wyciągu z filtrem węglowym: - Opis oferowanej komory, zgodnie z treścią formularza: Specyfikacja asortymentu, parametrów technicznych, wymogów dedykowanych, stanowiącego załącznik nr 3 do siwz, potwierdzający spełnienie wszystkich wymaganych parametrów technicznych określonych w załączniku nr 3 do siwz, - Foldery, katalogi, prospekty, fotografie lub rysunki techniczne oferowanego wyciągu. Zamawiający wymaga złożenia przed podpisaniem umowy następujących dokumentów: 1.Umowa regulująca współpracę podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zawierająca w szczególności elementy, o których mowa w rozdz. XXII pkt 1 i 2 siwz.. 2.Pisemne oświadczenie firmy wskazanej przez Wykonawcę, jako podmiot, który będzie wykonywał autoryzowany serwis urządzenia, tj.: naprawy gwarancyjne urządzenia oraz okresowe przeglądy urządzenia, o wyrażeniu zgody i gotowości do wykonywania w/w czynności - w związku z postanowieniami §3 pkt 5 projektu umowy, stanowiącego załącznik do siwz. Nie przedłożenie któregoś z w/w dokumentów będzie skutkowało nie podpisaniem umowy z winy wykonawcy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Wyklucza się istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiana będzie wynikać z nw. okoliczności lub będzie spełniać któryś z nw. warunków: a) będzie dotyczyć zmiany warunków płatności, w tym rozłożenia całości lub części płatności na raty - w przypadku nie otrzymania przez Zamawiającego dotacji finansowej w wysokości minimum 80% wartości brutto umowy, b) będzie korzystna dla Zamawiającego; c) konieczność jej dokonania będzie wynikała z obiektywnych okoliczności niezależnych od stron umowy, d) konieczność jej dokonania będzie wynikała z obiektywnej winy osoby trzeciej, innej niż osoby uczestniczące w realizacji zamówienia, 2.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnej woli stron oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalbystra.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, 43-360 Bystra, ul. J. Fałata 2.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.11.2014 godzina 11:00, miejsce: Sekretariat Dyrekcji Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, 43-360 Bystra, ul. J. Fałata 2.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie