Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.szpitalbystra.pl


Bystra: Dostawa środków dezynfekcyjnych dla potrzeb CPiT w Bystrej.
Numer ogłoszenia: 129238 - 2016; data zamieszczenia: 20.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej , ul. J. Fałata 2, 43-360 Bystra, woj. śląskie, tel. 33 4991800, faks 33 4991802.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa środków dezynfekcyjnych dla potrzeb CPiT w Bystrej..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących środków do dezynfekcji: preparat barwiony do odkażania i odtłuszczania skóry przed zabiegami operacyjnymi, punkcjami jam ciała, preparat alkoholowy przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych, chusteczki do dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu metodą przecierania, preparat przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sprzętu anestezjologicznego o szerokim spektrum działania, preparat alkoholowy przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, preparat myjąco - dezynfekcyjny, alkoholowy preparat w żelu do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk, mydło w płynie do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, dozowniki łokciowe, środek przeznaczony do dezynf. powierzchni także tych kontaktujących się z żywnością, środek do dezynfekcji narzędzi lekarskich, sprzętu medycznego, środek do maszynowej dezynfekcji endoskopów giętkich, sprzętu medycznego, środek do płukania w maszynowym procesie narzędzi, endoskopów, środek przeznaczony do dezynfekcji ran i błon śluzowych, preparat w postaci koncentratu przeznaczony do higienicznego mycia całego ciała, środek przeznaczony do płukania jamy ustnej...

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W celu potwierdzenia, że oferowane produkty są dopuszczone do obrotu na terenie RP, wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia winien złożyć oświadczenie, że wszystkie oferowane produkty posiadają wymagane prawem dokumenty są dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z przepisami ustawy: - Prawo Farmaceutyczne z 6 września 2001 r.(Dz. U.z2008 r. nr 45 poz. 271 z poz. zmian) - O Produktach Biobójczych z 13 września 2002 r. (Dz. U. z 2007 nr 39 poz. 252 z poz. zmian) - O Wyrobach Medycznych z 20 maja 2010 r. ( Dz. U. nr 107 poz. 679) - O preparaty będące preparatami niebezpiecznymi w rozumieniu ustawy z dnia 25.02.2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach(Dz. U. z 2011 r. nr 63 poz. 322), pod rygorem sankcji art. 297 KK § 1 Ponadto do oferty należy dołączyć karty charakterystyki dla wszystkich oferowanych produktów. Zamawiający wymaga złożenia przed podpisaniem umowy następujących dokumentów: 1)Umowa regulująca współpracę podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zawierająca w szczególności elementy, o których mowa w rozdz. XXII pkt 1 i 2 siwz

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Wyklucza się istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że: a)konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, np. gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne zdarzenia lub okoliczności, które uniemożliwiają zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób, w zakresie i w terminie przewidzianym w ofercie, b)zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, c)wystąpią zmiany publiczno-prawne (np. dot. cła, podatku VAT) skutkujące zmianą wysokości wynagrodzenia wykonawcy z tytułu zawartej umowy, d)w wyniku nadzwyczajnej zmiany okoliczności, spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami lub groziłoby co najmniej jednej ze stron rażącą stratą, a czego strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu umowy, e)wystąpi przypadek zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia (w takiej sytuacji dopuszcza się zmianę na nowy produkt a tych samych bądź lepszych parametrach, po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie), f)wystąpi przypadek wprowadzenia przez uprawnione organy zmian cen urzędowych na produkty objęte umową skutkujących zmianą wysokości wynagrodzenia wykonawcy z tytułu zawartej umowy (w takiej sytuacji strony będą rozliczać dostawę wg cen urzędowych).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalbystra.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, 43-360 Bystra, ul. J. Fałata 2.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Dyrekcji Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, 43-360 Bystra, ul. J. Fałata 2.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie