Nabór na wolne stanowiska

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej zatrudni

SEKRETARKI MEDYCZNE

Oferujemy :

 • umowę o pracę
 • pełny wymiar czasu pracy
 • praca od poniedziałku do piątku 7.00 – 14.35

Wymagania:

 • wykształcenie średnie
 • dobra znajomość obsługi komputera
 • umiejętność pracy w zespole

Kontakt:

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej ul. Fałata 2

Tel 33/4991815 – dział kadrowo-płacowy

Email: kadry@szpitalbystra.pl

Dyrekcja Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

zatrudni Kierownika Działu IT oraz Informatyka

Wymagania dla Kierownik Działu IT:

 • Umiejętność zarządzania wieloosobowym zespołem inżynierów, organizowanie dla nich specjalistycznych szkoleń,
 • Pełny nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemów, oprogramowania i sieci komputerowej,
 • Prowadzenie raportów na temat podejmowanych działań, przygotowywanie planów oraz prognoz,
 • Biegła znajomość systemów operacyjnych z rodziny MS Windows na poziomie administracyjnym, w tym zarządzanie Active Directory,
 • praktyczna wiedza z zakresu instalacji i konfiguracji sprzętu komputerowego oraz zarządzania licencjami,
 • Doświadczenie w administrowaniu bazami danych i systemami przetwarzania informacji w tym systemami zawierającymi dane osobowe i dane osobowe wrażliwe, podstawowa znajomość języka MS SQL, ORACLE oraz systemów Windows Server, VMware,
 • Pełnienie funkcji administratora systemów i sieci teleinformatycznych w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych;
 • Umiejętność projektowania, budowy i administrowania sieciami LAN oraz konfiguracji urządzeń aktywnych,
 • Mile widziana znajomość systemu medycznego HIS Optimed firmy Comarch.
 • Definiowania zadań zespołowych oraz czuwanie, by były zrealizowane na jak najwyższym poziomie,
 • Rekrutacja nowych pracowników,
 • Definiowanie / ulepszanie / wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i programowych w CPiT w Bystrej,
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • Umiejętność opracowywania koncepcji dokumentów projektowych do budowy i rozbudowy systemów i sieci informatycznych,
 • Dobra znajomość języka angielskiego,
 • Innowacyjność i kreatywność w rozwiązywaniu problemów

Wymagania dla Informatyka Działu IT:

 • Umiejętność instalacji i naprawy infrastruktury sieci LAN (aktywna i pasywna),
 • Doświadczenie w administrowaniu systemami komputerowymi,
 • Analiza usterek i błędów oraz podstawowa naprawa bieżących usterek urządzeń teleinformatycznych (komputery, drukarki)
 • Praca w zespole informatyków,
 • Umiejętność konfiguracji sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 • Mile widziana znajomość systemu medycznego HIS Optimed firmy Comarch,
 • Wykształcenie wyższe lub średnie kierunkowe.

Oferujemy

 • Umowę o pracę
 • Pełny etat

Dokumenty aplikacyjne można przesyłać drogą e-mailową (na adres: kadry@szpitalbystra.pl) lub składać osobiście w Sekretariacie CPiT w Bystrej z dopiskiem: „Dotyczy naboru do działu IT”

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach - wymagane, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej zatrudni

lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób płuc

Oferujemy:

 • korzystne warunki finansowe

 • indywidualnie dopasowaną formę i warunki zatrudnienia


Kontakt:

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej ul. Fałata 2

Sekretariat Dyrektora tel. (33)4991 801

Email: sekretariat@szpitalbystra.pl

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej poszukuje

lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

 

Oferujemy:

 • korzystne warunki finansowe

 • indywidualnie dopasowaną formę i warunki zatrudnienia


Kontakt:

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej ul. Fałata 2

Sekretariat Dyrektora tel. (33)4991 801

Email: sekretariat@szpitalbystra.pl

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej pilnie poszukuje

lekarzy specjalistów do pracy

w Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy dla dorosłych i dzieci

w Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej

w Oddziałach Pulmonologicznych

Oferujemy:

 • korzystne warunki finansowe
 • indywidualnie dopasowaną formę i warunki zatrudnienia

 

Kontakt:

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej ul. Fałata 2

Sekretariat Dyrektora  tel. 33/4991801

Email: sekretariat@szpitalbystra.pl

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej pilnie poszukuje

lekarzy ze specjalizacją w dziedzinie chorób płuc

Kontakt:

 • sekretariat@szpitalbystra.pl  tel. (33) 499-18-01
 • kadry@szpitalbystra.pl  tel. (33) 499-18-15 

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej pilnie poszukuje 

lekarza specjalisty

do pracy w Poradni Alergologicznej dla dzieci i dorosłych. 

Opis stanowiska:

 • praca w poradni w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – Poradnia Alergologiczna przy Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej (koło Bielska-Białej)

Oferujemy:

 • korzystne warunki finansowe
 • indywidualnie dopasowaną formę i warunki zatrudnienia,

Kontakt:

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej ul. Fałata 2

Sekretariat Dyrektora  tel. 33/4991801

Email: sekretariat@szpitalbystra.pl

Osoby zainteresowane pracą w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej proszone są o składanie aplikacji zawierających:

 • prośbę do Dyrektora Centrum o zatrudnienie wraz z krótkim uzasadnieniem, wskazaniem rodzaju pracy oraz preferowanej formy zatrudnienia a także zgodą na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych,
 • przebieg dotychczasowej pracy zawodowej, posiadane kwalifikacje i umiejętności odpowiednie do rodzaju pracy.

Aplikacje należy składać w formie pisemnej na adres siedziby Centrum lub na adres poczty elektronicznej sekretariat@szpitalbystra.pl

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

 Obsługę organizacyjną bazy danych do celów zatrudnienia realizuje Dział kadrowo-płacowy Centrum; kontakt telefoniczny pod numerem: 33 / 4991 808 lub pocztą elektroniczną na adres email: kadry@szpitalbystra.pl. Pod powyższym numerem telefonu można uzyskać informacje o posiadanych aktualnie wolnych stanowiskach.

Szanowni Państwo,

Biorąc udział w organizowanym przez nasze Centrum procesie rekrutacyjnym, prosimy o załączenie w dokumentach aplikacyjnych (CV/ List Motywacyjny) następujących klauzul:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04)​
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych  procesach rekrutacyjnych, przez okres najbliższych 9 miesięcy.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie pozostałych moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach ( wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO)

Niniejszym, biorąc udział w procesie rekrutacyjnym, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych do kontaktu, zawartych w dokumentach aplikacyjnych ( tel. kontaktowy, adres e-mail).

 Informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych:

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej, ul. Juliana Fałata, 2, 43-360 Bystra jako pracodawca.

Cel i podstawy przetwarzania

Dane zawarte w Państwa aplikacji będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, w tym:

 • w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego1,2,3 , pozostałe dane5
 • w kolejnych naborach pracowników przez okres 9 m-cy4 (jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę)

1 Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);

2 Art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

3 Art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

4 Art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

5 Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Państwa dane będą przetwarzane w celu:

 1. Oceny kwalifikacji kandydata do pracy na określonym stanowisku
 2. Oceny zdolności i umiejętności kandydata potrzebnych do pracy na określonym stanowisku
 3. Wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia na określonym stanowisku

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie  Administrator wraz z osobami ściśle współpracującymi przy procesie rekrutacji.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2  00-193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej zatrudni

SEKRETARKI MEDYCZNE

 

Oferujemy :

·umowę o pracę

·pełny wymiar czasu pracy

·praca od poniedziałku do piątku 7.00 – 14.35

 

Wymagania:

·wykształcenie średnie

·dobra znajomość obsługi komputera

·umiejętność pracy w zespole

 

 

Kontakt:

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej ul. Fałata 2

Tel  33/4991815 – dział kadrowo-płacowy

Email: kadry@szpitalbystra.pl

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2021-05-04 10:58:35 Tomasz Pastuszka

Edycja

2021-04-19 08:05:21 Kacper Chromik

Edycja

2021-02-24 10:34:40 Tomasz Pastuszka

Edycja

2021-02-22 13:44:55 Tomasz Pastuszka

Edycja

2021-02-22 13:44:48 Tomasz Pastuszka

Edycja

2021-02-08 08:48:50 Tomasz Pastuszka

Edycja

2021-02-08 08:48:18 Tomasz Pastuszka

Edycja

2020-10-23 12:43:15 Tomasz Pastuszka

Edycja

2020-10-07 13:55:08 Tomasz Pastuszka

Edycja

2020-10-07 13:54:30 Tomasz Pastuszka

Edycja

2020-10-07 13:51:32 Tomasz Pastuszka

Edycja

2020-10-06 13:59:26 Grzegorz Skulski

Dodanie załącznika

2020-10-06 13:59:26 Grzegorz Skulski

Dodanie załącznika

2020-10-06 13:58:44 Grzegorz Skulski

Dodanie załącznika

2020-10-06 13:58:44 Grzegorz Skulski

Dodanie załącznika

2020-10-06 13:58:05 Grzegorz Skulski

Dodanie załącznika

2020-10-06 13:58:05 Grzegorz Skulski

Dodanie załącznika

2020-10-06 13:56:16 Grzegorz Skulski

Edycja

2020-09-11 10:40:07 Tomasz Pastuszka

Edycja

2020-08-17 12:34:53 Tomasz Pastuszka

Edycja

2020-08-17 09:19:21 Tomasz Pastuszka

Edycja

2020-08-17 09:18:49 Tomasz Pastuszka

Edycja

2020-08-17 09:16:45 Tomasz Pastuszka

Edycja

2020-07-28 07:44:29 Tomasz Pastuszka

Edycja

2020-07-28 07:30:37 Tomasz Pastuszka

Edycja

2020-07-06 13:35:06 Tomasz Pastuszka

Edycja

2020-07-06 11:39:50 Tomasz Pastuszka

Edycja

2020-06-16 11:58:34 Tomasz Pastuszka

Edycja

2020-05-18 11:14:47 Tomasz Pastuszka

Edycja

2020-05-18 11:14:11 Tomasz Pastuszka

Edycja

2020-02-25 08:11:48 Tomasz Pastuszka

Edycja

2020-02-03 11:07:52 Tomasz Pastuszka

Edycja

2020-02-03 11:07:45 Tomasz Pastuszka

Edycja

2020-01-29 14:25:16 Tomasz Pastuszka

Edycja

2020-01-17 13:39:17 Tomasz Pastuszka

Edycja

2020-01-16 10:05:49 Tomasz Pastuszka

Edycja

2019-12-17 09:40:06 Tomasz Pastuszka

Edycja

2019-12-17 07:59:56 Tomasz Pastuszka

Edycja

2019-12-11 13:57:04 Tomasz Pastuszka

Edycja

2019-11-06 13:26:59 Tomasz Pastuszka

Edycja

2019-11-06 13:26:07 Tomasz Pastuszka

Edycja

2019-10-31 08:22:35 Tomasz Pastuszka

Edycja

2019-10-31 08:20:28 Tomasz Pastuszka

Edycja

2019-10-15 12:00:55 Tomasz Pastuszka

Edycja

2019-10-15 12:00:05 Tomasz Pastuszka

Edycja

2019-10-15 11:56:36 Tomasz Pastuszka

Edycja

2019-10-15 11:56:34 Tomasz Pastuszka

Edycja

2019-10-15 11:56:30 Tomasz Pastuszka

Edycja

2019-10-15 11:56:27 Tomasz Pastuszka

Edycja

2019-10-15 11:56:23 Tomasz Pastuszka

Edycja

2019-10-15 11:56:21 Tomasz Pastuszka

Edycja

2019-10-15 11:56:17 Tomasz Pastuszka

Edycja

2019-08-20 13:59:06 Grzegorz Skulski

Edycja

2019-07-09 09:55:25 Grzegorz Skulski

Edycja

2019-07-09 09:54:37 Grzegorz Skulski

Utworzenie

Liczba odwiedzin

1859

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2019-07-09 09:54:37

Osoba wytwarzająca informację

Grzegorz Skulski

Czas publikacji

2019-07-09 09:54:37

Osoba wprowadzająca informację

Grzegorz Skulski